En ljusnande framtid - nja, hoppas inte på för mycket!

Överskriften till trots är det ändock med visst framtidshopp vi nu ser ett slags paradigmskifte födas ur de ruiner de rödmålade socialfascisterna motvilligt efterlämnat genom den ödesdigra destruktionspolitik som förts.

Våra kära vänner och följare har med all rätt uttryckt både lättnad och munterhet, oaktat vi gör klokt i att bära i minnet att makthavare nu en gång genom miljö och moment, ambition och karriärslystnad disponerats för att prioritera den egna framgången och ryktbarheten framför ideologiska principer eller folkets väl.

För övrigt har ju riket länge sedan tillåtits falla i händerna på den angloamerikanska finanseliten, WEF och EU, varför vi blott kan hoppas och be att skadeverkningarna ändock blir skonsammare med en högerorienterad maktfusion.

Inom vårt skikt existerar ändå den medvetenhet, insikt och kampvilja som krävs för att uttrycka vår grundade mening och bjuda folkets föraktliga fiender det motstånd de hatar ;)

Vår gemensamma strävan efter en rimligare morgondag har blott börjat! Med rena avsikter har vi Gud i ryggen, min kära församling.

Låtom oss så hysa en frisk tillförsikt och kämpa väl, var och en efter sin förmåga!

Er Andreas.👍

NYÅRSHÄLSNING FRÅN UNGKARLSLYAN

Fridens liljor, mina burschikosa bulvaner!

De rent tekniska komplikationer som av någon enfaldig anledning alltid uppstår på denna dysfunktionella sajt då jag försöker skriva en enkel hälsning till mina vänner, hämmar håg och lust, vilket förklarar det magra utbudet.

En mer svårarbetad bloggsajt torde vara ogörlig att finna, men betalt skall de ha, de djävlarna!

Alltnog, man ges inget annat val än att kavla upp ärmarna och ta nya tag - oavsett vilka hinder som kommer i ens vanskliga väg :) 

Vad jag kan ta tillfället i akt att nämna är det förunderliga faktum även en innerligt troende kristen understundom kan erfara en förlamande trötthet och livsleda och att man på intet sätt är immun mot dessa yttersta dagars människofientliga utveckling, där angreppen mot oskyldiga samhällsmedborgare haglar från alla håll - icke minst från de som representerar statsapparaten, där vårt enda egentliga värde, den humanitära stormaktens djärva devis till trots, synes vara i egenskap av skattebetalare! 

Vi svenskar torde i samtliga avseenden motsvara den djupa statens uppfattning om de idealiska försökskaninerna, vilka med undantag för ett blygsamt antal oppositionella, reagerar på samhällsexperimenten med en förutsägbarhet endast den etniskt svenska karaktären förmår uppvisa.

Aldrig tillförene har det inhemska lynnet så tydligt bevisat vår benägenhet för självdestruktivitet, vilket i detta nu med all önskvärd tydlighet framträder.

Icke desto mindre vill jag som er vän och följeslagare tillönska er alla ett anständigt gott nytt år, med hoppet om en rimligare framtid i behåll :)

Guds frid och god natt!

Andreas.

Så begynner ett nytt kyrkoår!

Vredesmod

God afton, kamrater meningsfränder!

Vill gärna vidarebefordra ännu en kort, dock ur hjärtat sprungen, hälsning till er alla.

Som överskriften gör gällande önskar jag slå ett ur kristet perspektiv kontroversiellt slag för vreden, detta högst mänskliga sinnestillstånd, vilken i väldoserade mängder må tillföra mer gott än den fädernesärvda frustration vi alla bär inom oss och som nu fyller mången missbelåten medborgares medvetande.

Den som av olika skäl finner det för gott att ständigt kapitulera inför de formativa skeenden som nu präglar vår tid och påverkar vårt vardagliga liv, framför att upphäva stämman och uttala sitt hjärtas mening, låter sig också förslavas av det groteska grupptryck som uppstår då konsensus och konformitet ges högsta prioritet av alla dem som sätter en ära i att betyga auktoriteterna sin obrottsliga lydnad och lojalitet.

Där konstruktiva dialoger och kompromisslösningar sätts på undantag uppstår ett vakuum, ur vilket frustration och stagnation förkväver oss och alstrar en menlig inverkan på det mentala klimatet och därmed vårt psykiska välbefinnande.

Mitt simpla råd är därför - slå näven i bordet och sjung ut när ni tycker att något börjar gå överstyr och haverera!

Feghet är en olat!

Man gör såväl vänner som fiender en björntjänst genom att harhjärtat finna sig i vad fan som helst och acceptera något man i grunden VET är galet och orätt.

Ibland krävs en rejäl portion mod och djävlar anamma för att våga opponera sig mot den uppfattning som dominerar sammanhanget, men att ständigt tiga still förmerar världens vansinne och grumlar det val vi trots allt givits; nämligen valet att blunda eller skilja mellan gott och ont då våra samveten vädjar till oss att handla som det anstår en vuxen varelse med värdigheten i behåll.

Våga visa var ni står och bli förbannade då det så är befogat, ty nu är tiden kommen  att bryta den ursvenska försagdhet vilken så länge präglat vår nationalkaraktär!

Kommer tid, kommer råd.

God natt, älskade vänner :)

 

God afton, min innerligt skattade församling!

Kanske har vi lite till mans anledning att alltibland rannsaka vår handel och vandel för att utröna huruvida våra tankar, ord och gärningar varit Gud behagliga, eller om vårt uppträdande gått i strid med de ideal och målsättningar en strävande kristen har att iakttaga.

Det kors som är vårt hopp, vår seger och vår salighet kan ock stundom vara nog så mödosamt att bära med heder. Låt mig därför erinra om vår syndabekännelse som den fordom uttalades på den tid kyrkan värnade om församlingsbornas själavård och uppbyggelse.

Denna text omfattar oss alla och vill få oss att nagelfara samvetet och inse vår ofullkomlighet, samt minna om vår plikt att uppriktigt söka bot och bättring genom Guds nåd.

 

Jag fattig syndig människa, som med synd född, i alla mina livsdagar på mångfaldigt sätt har brutit emot dig, bekänner av allt hjärta inför dig, helige och rättfärdige Gud, kärleksrike Fader, att jag icke har älskat dig över allting, icke min nästa såsom mig själv.

Emot dig och dina heliga bud har jag syndat med tankar, ord och gärningar och vet mig fördenskull vara värd att förkastas från ditt ansikte, om du skulle så döma mig som mina synder hava förtjänt.

Men nu har du, käre himmelske Fader, utlovat att med mildhet och nåd omfatta alla BOTFÄRDIGA syndare, som omvända sig till dig och aldrig mer tillräkna dem deras synder.

Därpå förlitar jag mig, arme syndare, och beder dig trösteligen att du, efter samma ditt löfte, värdes vara mig misskundsam och nådig och förlåta mig alla mina synder, ditt heliga namn till pris och ära.

 

Är så syndabekännelsen uppriktig och är det medelst botfärdiga hjärtan vi ber om förlåtelse för våra överträdelser mot Herrens bud och vilja, kan vi ock i Jesu Kristi namn förlita oss på Faderns outgrundliga nåd och förskoning. 

Så bör ock vi söka förlåta dem oss skyldiga äro, på det att vi icke själva må bli dömda såsom vi hava förtjänat.

Guds frid och himlens hägn, älskade vänner i Kristus.

Er Andreas.

Självrannsakan!

Jag är ett stycke. Klicka här för att lägga till din egen text och redigera mig. Jag är ett jättebra ställe för dig att berätta din historia på så att dina besökare kan få veta lite mer om dig.

Bönens bärande kraft

Jag vill så gärna förmedla den styrka och glädje en levande gudstro skänker den sökande själ som flyr världens larm och människornas fåfänga strävan efter förgängliga ting. 

Vägen till frälsning och pånyttfödelse i Kristus går genom Guds nåd och det uppriktiga hjärtats rättfärdiga bön om vägledning, kraft och hugsvalelse då vi själva står villrådiga i bävan och bedrövelse. 

Kanske har vi sällan tackat och lovprisat Herren som det tillkommer en kristen varelse, men fastmer väntat med bönen tills vi upplever ett överhängande behov att som sista utväg hänvända oss till den som håller våra liv i sin faderliga hand.

Medvetenheten om våra egna tillkortakommanden, brister och överträdelser är också en avgörande faktor vid kommunikationen med Gud. Att älska sin nästa såsom sig själv är inte alltid så lätt då vi väl rest oss ur kyrkbänken och föresatt oss att omvandla den vackra tanken i praktisk handling.

De tio Guds bud vi förelagts följa kan synas enkla att lyda, men hur har vi det egentligen med de sju dödssynderna? 

Septem peccata mortalia - högmod, girighet, vällust, avund, frosseri, vrede och lättja!

Ställs så dessa vämjeliga olater i proportion till de sju gudomliga dygderna - ödmjukhet, generositet, kyskhet, medmänsklighet, måttfullhet, saktmod och flit, kan vi  rannsaka karaktären och frimodigt inse var någonstans vi brustit då vi låtit oss narras av djävulens fula försåt.

Som pånyttfödd kristen erfordras att man tillämpar en kontinuerlig självrannsakan och utkämpar en kamp med det egna jaget, där striden står mellan Jesu vilja och vår egen fåvitskhet och andliga lättja, där vi inbillar oss att än finns gott om tid för bot och bättring. Men ingen vet i vilken stund vi hemkallas för att stå inför Gud och tvingas svara för våra tankar, ord och gärningar. Då den himmelske domaren föranstaltar räfst och rättarting slipper ingen undan, och ingen själ kan förlossas utan Kristus.

Sök därför utan tövan känna Frälsaren och tag del av hans glädjebudskap och sprid det i ord och handling där ni lever och verkar.

Låtom oss så frambära våra tacksägelser för allt som blivit oss beskärt, även de vedermödor Herren ställt i vår väg för att pröva våra hjärtan och dana karaktären.

Med innerlig önskan om Guds frid och välsignelse,

Andreas. 

Förgät icke den som vandrar vid vår sida. Jesus är vägen, sanningen och livet.

Mina av hjärtat avhållna vänner! 

Världen förvrids alltmer och de ondskans och illvillighetens krafter som satts i omlopp kan knappast undgått andra än de som sökt sig långt bortom den våldspräglade civilisationen, eller de moraliskt handikappade ynkryggar och politiskt bestickliga pladdertrattar vilka låtsas ovetande om den sataniska parodi på statskonst som vederfarits Europa, och sålunda förnekar de fatala skeenden vi nu upplever.

Att våra perverterade potentater med hela den politiskt prostituerade publicistapparaten i ryggen metodmässigt tillgriper lögnen och faktaförnekelsen som vapen mot det egna folket, är ett fasaväckande faktum ingen medborgare med anspråk på att tituleras mänsklig dristar sig dementera.

Sedan tidernas begynnelse har det ursinniga kriget mellan gott och ont utspelats och kampen om människosjälen kommer att pågå tills dess den enväldige domaren avbryter spelet genom de dånande domedagsbasunerna!

På förkommen anledning i dessa yttersta dagar, vill jag med uppriktigt hjärta och godaste uppsåt erinra om de för mänskligheten saliggörande statuter Skaparen genom Moseboken anvisat för vår frälsning och samhällets välmåga.

Dekalogen - tio Guds bud:

1. Du skall inga andra gudar hava jämte mig.

2. Du skall icke missbruka Herrens, din Guds namn. 

3. Tänk på vilodagen så att du helgar den.

4. Hedra din fader och din moder på det att det må gå dig väl och du må    länge leva i ditt land.

5. Du skall icke dräpa.

6. Du skall icke begå äktenskapsbrott.

7. Du skall icke stjäla.

8. Du skall icke bära falskt vittnesbörd mot din nästa. 

9. Du skall icke ha begärelse till din nästas hus. 

10. Du skall icke ha begärelse till din nästas hustru, ej heller till hans tjänare, eller något annat som tillhör din nästa. 

 

Nog så goda, tidlösa riktlinjer att söka efterleva.

Ett annat ord på vägen - tag er i akt för falska förkunnare och allt som leder bort från den smala, törnbeströdda stig vilken leder till Guds eviga rike.

Den Gud älskar prövar han. Bed och förlora icke hoppet!

Såsom I viljen att människorna skola göra mot eder, så skolen I ock göra mot dem. Den gyllene regeln, min kära församling!

Låt oss så tacka och prisa Herren för allt vad han förlänar - såväl prövningar som välsignelser.

Med innerlig önskan om att vara en Kristi förmedlare av hopp, frid och försoning,

Andreas.

 

Återkommer för att visualisera fragment ur varandets vanskligheter ;)

Bloggens oåtsporde husgud, den välborne herr Valdemar!

Låtom oss kåsera!

God afton, mitt söta sällskap! Hur fan står det till?

Har de erbarmliga tidender och de kulturmarxistiskt kloroformerade kursändringar vi tvingas röna och uthärda sugit all liv och must ur bål och lemmar, eller finnes alltjämt något av den forna kämparglöden kvar? 

Att den rabiata regimens ruskiga recidivister med dess fördärvelsebringande fruntimmer gör allt för att knäcka det så kallade folkstyre de förutsetts förvalta, framträder nu med en pregnans så skoningslös att den endast månde gå en förståndsmässigt vanför eller kliniskt död förbi!

Vilken kategori den folkfientliga regeringens admiratörer tillhör, lämnar jag till läsaren att avgöra.

Alltnog!

Sommaren fortskrider och låter icke sin outsägliga fägring fördärvas av ond bråd död och vederstygglig våldsverkan. Likt en wagnersk valkyria står hon stolt bland den skövlande fiendens framryckande härskaror. 

Mja, har man nu intet speciellt att tala om, kan man ju alltid tillgripa triviala metaforer - allrahelst som den visserligen välkomna men fan så påfrestande värmen dränerar de blygsamma kapaciteter man vanligtvis besitter. 

Gott ändå att man lyckats bevara så pass mycket förstånd att man begriper vikten av att värna det fria ordet och den obundna tankens kraft! Det löper en gräns mellan de anammansvärda och beprövade föredömen de flesta av oss uppskattar i ett funktionellt demokratiskt samhällsklimat och de förkastligt destruktiva budskap ministärens mainstream-mediala mätresser, med Aftonklosettens persikokindade Madam Lindberg i bräschen, förkunnar.

Vi oppositionella må vara hunsade, bespottade och förhånade - men så djupt sjunkna att vi står beredda att sälja våra själar för maktpyramidens guld, den nya världsordningen och de förtappade klätterträlarnas erkänsla är vi ändock icke!

Hellre döda än röda, mes amies!

Håll hakan och fanan högt över smuts- och snuskvänsterns träck och tarvligheter!

Eder med största förtjusning intill sista andetaget,

Andreas ;)

 

 

 

 

Hur tolkar man det obegripliga? Aura?

Det slår mig alltibland att begrunda de besynnerliga påhopp av skilda slag jag under min levnad tvingats erfara och som lämnat mig lika häpen som oförstående. 

Antingen är världen full av galningar, bemängd med missförstånd och olyckliga tillfälligheter, eller så finns det något hos mig som fungerar likt en magnet vilken attraherar de individer som finner nöje i att angripa ett slumpmässigt utvalt offer att kränka och missfirma. En annan nyckel till gåtan kunde kanske vara att man begåvats med en dubbelgångare, vilket dock förefaller föga sannolikt.

Drar mig till minnes hur jag för ett tjugotal år sedan befann mig i en parkliknande miljö under stillsam väntan på en kamrat, då en yngling i trettonårsåldern plötsligt positionerade sig ett tiotal meter bort under ett träd varifrån han stirrade anklagande. Naturligtvis hade jag ingen kännedom om vem han var eller anledningen till hans intensiva beskådande, men fick småningom klart för mig att det inte rörde sig om en tillfällighet då detta några dagar senare upprepades. Själv höll jag tand för tunga. 

Huruvida han irriterat sig på mitt något särpräglade utseende, eller om någon annan för mig okänd orsak låg till grunden för hans närgångna uppdykande i skilda sammanhang, fick jag aldrig klart för mig. Emellertid gav givetvis beteendet upphov till obehag, icke minst sedan han från säkert avstånd tog sig för att skrika ut  obsceniteter som ekade mellan husväggarna! (Ett angrepp som med största fog kunnat polisanmälas.)

Alltnog - lika plötsligt försvann denne oönskade betraktare, vilket självfallet gladde mig.

För att nämna blott ett annat exempel:

En gång under nittiotalets slut kom jag fridfullt vandrande på en trottoar, då jag som en blixt från en klar himmel angreps verbalt med synnerlig styrka av en för mig obekant mansperson, vilken kom gående på motsatta sidan. De haranger han hävde ur sig var fullkomligt vettlösa och att dessa riktades mot mig rådde inget tvivel om då gatan i övrigt var folktom. 

Oprovocerade attacker ger alltid upphov till misstämning, men då detta utspelats så pass många gånger att det rimligtvis måste vara fråga om något mer än bara olyckliga sammanträffanden och att befinna sig på fel plats vid fel tidpunkt, kan en tänkande, reflektiv människa inte undvika fråga om fan själv jagar en stackare med sin glödgade gaffel!

Förtäckta hot, falska anklagelser, elaka rackartyg och fula förtal är mig icke främmande. Ej heller ställer jag mig avog inför de gånger jag verkligen förtjänat en skrapa, ty av misstagen drar den vise lärdom. Detta oaktat kan den starkaste drabbas av tvivel och missmod då han oförskyllt utsätts för klander, spe och illvilja. 

Det goda dylika incidenter medfört är tvivelsutan att man än mer lärt sig uppskatta alla hyggliga och civiliserade medmänniskor, vars numerär lyckligtvis överstiger antalet vettvillingar i denna vreda värld. Icke förty har jag ledsnat på att slåss mot vanskliga vedersakare och bittra bondtjyvar och själsron är det enda jag åstundar.

God natt, mina avhållna kamrater!

Himlens hägn och Guds frid.

Er Andreas. 😀👍

Triviala trefaldighetstankar

Så bistå mig himlens Herre att uthärda denna tunga tids terror och träldom, där endast den av tusende blodiglar omringade skatteslav och gäldenär som utandats sin sista suck i vånda och själanöd anses skuldfri!

Vi jagas från vaggan till graven av aktörer som söker styra våra vägval och ta tusan så bra betalt för att snärja, förföra och förleda. Vi hetsas dagligen och stundligen för att påminnas om vårt ringa värde som medborgare, hyresgäster, väljare, konsumenter, bil- och husägare, vårdtagare, internetanvändare, föräldrar och förvärvsarbetande - för att nämna några av våra roller och funktioner.

Vi hetsas genom den aggressiva skräppost, försåtliga försäljningsteknik och påträngande reklam som i alla upptänkliga kontexter infiltrerar vårt dagliga liv och hackar sönder tillvaron med ständiga avbrott, vilka sönderdelar allt sammanhang och kontinuitet och med all säkerhet avkortar livslängden genom den allestädes närvarande stress som uppträder.

Vi pressas och pådrivs att prestera alltmer - icke minst förväntas vi maximera våra insatser å sociala mediaplattformar för att bevisa hur in i helvete duktiga och effektiva vi är fast mången, den goda viljan till trots, upplever sig trängd av att utan egentliga avbrott för vila och rekreation nödgas hålla sig aktiv och uppdaterad.

Under förtäckta hot och direktiv anmanas vi betala våra medlemsavgifter, månatliga utgifter och amorteringar samt infria våra förbannade förbindelser, så hjälpe oss Gud om vi ock dör på kuppen! 

Den fråga undertecknad sate ställer sig är den om vi egentligen djärves bespetsa oss på att få ligga i fred ens då vi väl hamnat i graven, eller om vi bör iaktta beredskap inför att någon Satans publikan skall knacka på kistlocket och erinra om hyresavgiften!

Naturligtvis skall vi göra rätt för oss - missförstå mig inte! Men den respektlöshet och girighet som så ofta drabbar en försynt och laglydig samhällsmedborgare vars högsta önskan är att få leva i lugn och harmoni med omgivningen, är värd att ta i beaktande.

Mitt eget kall på denna jord är att få människor att glädjas och må så väl som möjligt, inte att lägga krokben för folk och hugga min nästa i ryggen.

Sedan kan det finnas enskilda individer som förtjänat en rejäl spark i akterpartiet kvitterad med en käftsmäll, men DET är ju en annan historia!

God natt och Guds hägn.

Alltid er Andreas ;)

 

Med hänvisning till ett otal förekomna anledningar finner jag det icke helt osökt att göra en och annan uppmärksam på den gamla hederliga kungörelsen vid namn Krigsmans erinran!

Hur många edavläggelser med den innebörden begås i våra dagar, då det närmast betraktas som föredömligt att håna och bespotta troheten mot fäderneslandet och dess fordom avfattade demokratiska styrelseskick och frihetliga anda?

Någon faned existerar väl knappast!

Men är det då icke var ansvarsmedveten medborgares plikt att agera som det anstår en svensk soldat, i synnerhet som riket nu belägrats av antidemokratiska angripare och västfientliga vedersakare genom den inre fiendens, ergo våra maliciösa makthavares, förhatliga försorg?!

Vaksamhet och sunt omdöme anbefalles!

En god urskillningsförmåga är en veritabel gudsgåva.

 

Krigsmans erinran

Krigsmannen skall frukta Gud och vara konungen huld och trogen. Han skall med nit och trohet uppfylla alla de plikter honom i tjänsten åläggas, samvetsgrant och efter bästa förmåga verkställa mottagna befallningar och föreskrifter samt vid alla tillfällen iakttaga ett värdigt och rättskaffens uppförande. Hans oupplåtliga strävan skall vara att väl bereda sig till krigets värv. Vid ofred skall han mot rikets fiender sig städse manligen och väl förhålla samt med liv och blod konung och fädernesland försvara.

 

De frågor man kan ställa sig blir kanske huruvida konungen själv är folket huld och trogen, då vi ständigt påminns om den så kallade elitens grundmurade folkförakt. Vidare finnes fog att fundera över i vad mån nationens överbefälhavare och Pridepromotor, Micael Bydén, efterkommit de riktlinjer som omförmäler vikten av ett värdigt och rättskaffens uppförande.

Att våra bestuckna despoter till makthavare och mediemoguler snarast betraktar det som en förtjänst att skicka sig så skamligt och förrädiskt som möjligt, torde vara den nyktert observante betraktaren fan så välbekant!

Ett sargande törne av sorg, förstämning och förakt mot dem som svikit sitt land, sin kyrka och sitt folk söker sig onekligen in vid hjärtats förborgade kammare...

Våga både hals och hand att frälsa dina fäders land, skrev Runeberg.

Hieratiskt så det förslår, men det bjuder jag på!

Eder trofaste valfrände och broder i Kristus

Andreas.

De fanatiska feministernas fejd mot hävdvunna, beprövade betraktelsesätt tröttar mig svårligen!

Söta vänner ;)

Bär i minnet att ni måste etablera ett nytt Bank ID vid köp av ny iPhone :)

Internet blir min död. 

Förbannad och förbittrad!

Aftonens rader präglas av ett fan så befogat vredesmod, riktat mot våra förrädiska folkfostrare; emellertid ges jag nu det utsökta nöjet frambringa mitt djupt kända förakt för alla de förnumstiga förevisningsfilantroper som tagit till sin främsta uppgift att begränsa och försvåra anständiga människors tillvaro!

Vi återfinner dessa politiskt perverterade parvenyer främst i de socialfascistiska ledens yttre vänsterflank, där allt av folkfientligt försåt och infama anslag mot den skatteförslavade normalbefolkningen plägar samlas, i syfte att konspirera och intrigera mot de som nödgas finansiera den egna undergången - nimirum de machiavelliska miljöpartisterna!

Bland de föga hedervärda förtjänster de terribla träskmonstren lyckats åstadkomma, den djävulska bil- och bensinskatten inkluderad,  torde de moraliskt defekta humbugsmakare som låtit instifta det sataniskt svenska rökförbudet, förlänas en alldeles specifik plats i helvetet!

Nationen påvisar tydliga tecken att kollapsa under den importerade våldskriminaliteten, medan den lastbara regimen väljer att ta hederligt sinnat och försynt folk i upptuktelse, genom nya pålagor och försmädliga förbud!

Enligt dessa avvita aktörers förmenande är det ett mer förkastligt övertramp att tända en cigarett på en uteservering, än att ofreda fruntimmer, begå systematiska bedrägerier, inmänga pornografiska perversioner i läroboksform riktat mot påverkansbara mellanstadieelever eller våldföra sig mot försvarslösa pensionärer.

Men tack så djävla vackert, mina söta vänner! 

Det besinningslösa Sverige vi tvingas uppleva av i dag är de facto ALLT annat än normalt!

Min avsky är total.

Er Andreas.

För att liva upp sidan hos Sveriges tråkigaste bloggare, postas en bild på den numer riksbekante Ohlsson!

Var hälsade!

Den som åstundar några timmars avkoppling från omvärldens larm och strider, torde göra klokt i att söka sig till den filmiska oas jag själv finner alldeles förträfflig - nämligen Youtube!

Där erbjuds ett mycket rikt och varierat utbud för alla smaker och den som likt jag själv söker gamla favoriter, kan med stor sannolikhet hitta sina guldkorn. Vi som är lite äldre kanske med visst vemod minns en del av flydda tiders TV-utbud, då hederliga deckare som "Baronen" och "Helgonet" förgyllde den eljest tämligen magra tablån.

Ibland kan det dock vara knepigt att titta på hela avsnitt av någon serie och man serveras endast kortare scener. Det finns säkert vägar att komma förbi detta irritationsmoment, oaktat undertecknad sällan givit sig tid att undersöka det hela.

Personligen meddelar jag med glädje att jag inte är innehavare av någon televisionsmottagare - dessa förbannade propagandaapparater! På Youtube kan man i vart fall och till viss kostnad välja bort den indoktrinära vardagsterror vi känner som reklam, vilken hackar sönder allt till oigenkännlighet och ökar den hälsovådliga stress vi alla tvingas erfara.

Vi lever i en rent förfärlig tid och för var dag som passerar kan man med fog känna sig alltmer främmande inför den.

Tillsammans med våra vänner och meningsfränder finner vi dock den förankring vi behöver för att inte ge upp hoppet om en drägligare framtid.

Allt gott och Guds välsignelse åt envar!

Er trogne tjänare och medvandrare,

Andreas.

 

Alla söker, kämpar, strävar, våndas - så ock jag, min kära församling!

Sitter med en laptop som lämnar mycket övrigt att önska i fråga om funktionalitet och driftsäkerhet. Icke desto mindre tar jag detta osökta tillfälle i akt att ge mina alltid lika välkomna besökare en hjärtlig hälsning i vårvinterkvällens behagliga dunkel.

Må ni alla ha det så bra som möjligt då mörkret sänks över nejden och natten bryter in :)

Ber att få återkomma då jag funnit en mer praktikabel enhet att kommunicera genom. 

Er Andreas.

Så skulle man med fördel kunna uttrycka sig avseende vår tids fasaväckande formativa skeenden!

Välkomna, mina vänner!

Med utblick över nutidens mentala armod

Icke är det glans och glädje vi åser genom vår antika teaterkikare, där de skådespel som uppförs mer liknar de makabra scener som utspelas inom de lyckta dörrarna till ett sannskyldigt sinnessjukhus, där patienterna givits fria händer att bestämma dagordningen.

Den statskonst som förs tar en allt tydligare gestalt av genuin galenskap, inscenerad av veritabla vettvillingar vars verkliga syften är att likvidera yttrandefriheten och illegalisera den demokratiska statens åsiktsförmedling i fascismens och folkfientlighetens namn!

Vi har påtvingats det dubiösa nöjet erfara en ministär driven av den diaboliska lögnens lugubra lockelser, där de astronomiskt avlönade abderiter som tituleras folkvalda solar sig i glansen av varandras inbillade förträfflighet, under det folkets frihet förminskas och förkvävs i skuggan av den groteska globalismens och den perverterade politiska korrekthetens envälde.

Den sorglustige svensken i gemen har mer eller mindre tillåtit sig degraderas till en andra klassens medborgare, vars huvudsakliga uppgift som skattehora icke medför några krav beträffande självständigt tänkande, logiskt resonemang eller övriga premisser förknippade med vuxen värdighet. 

Den klassiska svenska underdånigheten - detta föga smickrande drag i vår nationalkaraktär - har jämnat marken för girighetens och maktlystnadens despotiska välde, där omoralens misantropiska mammonsträlar givits carte blanche att härja efter eget godtycke medan opponenterna bemöts med renodlat förakt, eskorterat av falska tillvitelser och förnedrande invektiv, ackompanjerade av de mainstreammediala parvenyernas plikttrogna panegyrik.

Fy fan och fi donc, vilka djävulens tider vi nödgas genomleva, där förtalet och angiveriet upphöjts till folkliga föredömen, medan den foglige svensken låter sig hunsas och förvekligas intill oigenkännlighet för att slippa konfrontation och undgå att väcka förargelse!

Men nota bene - ALLT kommer att tas ifrån oss såframt vi icke griper till våra demokratiska vapen och försvarar vad vi skattar högst, nämligen vår hävdvunna frihet och medborgerliga självaktning!

Låt oss därför oavbrutet göra våra stämmor hörda!

Tack för ordet. 

Invariabelt er förtrogne

Andreas ;)

 

Vad skådas genom min teaterkikare? Därom ärnar jag skalda härnäst ;)

❤Dearly beloveds!

Min djupt kända förhoppning att samtliga vänner och bekanta erfarit en angenäm weekend i fridens och gemytets trevna tecken, får inleda dessa anspråkslösa rader till min lilla skara förtrogna.

En av de djärva deviser jag ofta begagnar, ger vid handen att inga ledsamheter vilar vid min hovsamma härd. Emellertid är detta en sanning med viss modifikation, då även undertecknad bonvivant understundom tvingas erfara kuriösa kalamiteter med påföljande förstämning. 

Icke desto mindre erinras man vid dessa tillfällen om den uppbyggliga inverkan ett gott kamratskap utövar och den livgivande styrka som följer där en god vän vandrar ett stycke väg vid ens sida. Denna någon behöver icke ständigt hålla sin arm under den bedrövade - blott låna lite av sin tid och ett lyssnande öra för att lätta bördan. Bjuder han sedan på en konjak, må det vara hänt ;)

Så vill jag rikta ett varmt tack till alla värderade vänner online, vilka oförtröttligt uthärdar mina utbrott, upptåg, puts och spektakel, ty er förutan vore min blygsamma befintlighet fan så blek och blodfattig. Må Gud upprätthålla er vid liv och hälsa!

Och det var väl allt jag hade på hjärtat denna afton!

Den som kommit för att avnjuta några delikata brottstycken ur mitt syndaregister, nödgas retirera i ogjort ärende.

Beståndande eder förtrogne,

Andreas.

Så går vi ändock så sakteliga mot våren!

Intet undgår mina vaksamma vapenbröder!

NÅGRA NÄTTA NOTERINGAR PÅ NATTKRÖKEN, NOCTURNUS, FY FAN :)

Midnattstimman där Hypnos och Harpokrates härskar - ett angenämt klockslag för en gammal nyktofil, det vill säga en som uppskattar nattens rofyllda mörker och gärna riktar blicken mot den gnistrande stjärnhimmels onåbara prakt som bildar vår Skapares betagande baldakin.

Likt dessa stjärnor lyser ni, mina vänner, som en vacker vintergata av välunderrättade vägvisare illuminerar ni det helvetets limbomörker som förhärskar det svenska medialandskapet, där elitens utvalda, dessa korruptionens, osedens och folkföraktets uppvisningsfilantroper, plägar predika sina drapor i neosegregationens och kakistokratins oheliga namn.

Vanskligt är att söka nämna er alla, då någon genom min faktiska tankspriddhet oavsiktligt riskerar förgätas och därmed pikeras, varför jag avstår. Emellertid önskar jag med verklig värme frambära min uppskattning till alla med vilka jag oftast dagligen ges det odelade nöjet att kommunicera. Er förutan vore min utblick betydligt mer begränsad och min tillvaro tristare.

Heder och tack, mes amies! ❤ 

Er Andreas.

 

God afton, min reputerliga vänkrets! 

Det är min uppriktiga förhoppning ni alla må återfinnas vid godaste lynne och hälsa, samt att vi även under det nya år som just slagit upp portarna vidmakthåller det redliga kamratskap och den oförfärade anda som präglar vår samvaro.

Vi ansätts ständigt av de styrandes konspiratoriska krumbukter och kuriösa kullbytteringar, inför vilka vi samfällt kan betyga vår grundade vedervilja, väl medveta om den förslagne fiendens sardoniska strategier att betitla alla de som anför tadel mot regimens modi operandi medelst de mest befängda invektiv och skönsmässiga smädelser en boren belackare mäktar begagna.

Vi har alla haft det dubiösa nöjet att namnges enligt den faktiska fascismens föga smickrande vokabulär - en misantropisk mall vilken brutalt begagnas av ett mytomaniskt etablissemang, vars bristande etik blott överträffas av dess stilistiska fattigdom och fantasilöshet.

Det kan här tålas erinra om det furiösa faktum vårt rikes fulaste fiender utgörs av de kulturmarxistiska kotterier och kacklande kjolregementen som anger den officiella ton för vilken vi dagligen och stundligen utsätts och förväntas appropriera - de skärande dissonanserna till trots!

Hys dock icke fruktan, ni patriotismens pragmatiska protektorer!

Hys fastmer en okuvlig tilltro till vår himmelske Faders förmåga att frälsa och förlossa fädernejordens fängslade trälar och en gång föra dem och alla hyggliga själar in i en tid "då andarna befrias ur själviskhetens sammansnörda band" - om ni tillåter en litterär referens till den gode Tennyson! 

Ring honom in, den bidade Messias och ring det politiskt prostituerade patriarkatet och dess medlöpande megäror UT!

Må den dumsvenska socialfascismens dagar så varda räknade, mina vackra vänner och värderade vapenbröder.

I allt er Andreas.

 

En stunds otvungen samvaro å Fraulein Fabiolas Schweizeri ;)

Den gamle goten grunnar över ett glas Eplicta :)

Vilket förhållningssätt man än anammar till den stora samvarons högtid som nu nalkas, kan jag som innerligt blaserad ensamvarg och avmätt åskådare till det årligen återkommande spektaklet, bara beklaga de familjer vilka på förekommen anledning anser sig urståndsatta att fira en traditionsburen jul omgivna av familj, släkt och vänner.

I alltfler avseenden kringskärs vår normaltillvaro, vilket våra socialfascistiska statskonstnärer utan verkligt avseende på vårt välmående och med utstuderad kallsinnighet tillsett, för att med alla tillgängliga medel bryta ned vår motståndskraft och därmed reducera vår vuxna värdighet och självbestämmanderätt!

Det är icke maktens diaboliska despoter nog att ha demonterat vårt rättssystem och upplöst alla för den demokratiskt styrda statens bärande stadgor och statuter i mening att högglanspolera banan för den importerade våldsbrottsligheten och de kontinuerliga attacker som riktas mot civilsamhället - nu angrips även familjens sedvanliga samvaro, samtidigt som näringsidkarna tvingas föra en sannskyldig kamp för att klara uppehället då kundunderlaget skingrats och gästerna tvingas frånvara.

Det lustiga är dock hur aningslöst och godvilligt befolkningen fogar sig i de restriktioner och diktat som utfärdas av den självutnämnda expertis det politiskt styrda etablissemanget befullmäktigat, utan egentlig insikt om rådande tveksamheter och underliggande orsaker till hur och varför denna påstådda pandemi uppstått och huruvida det finns anledning till skepticism.

Att det vaccin makthavarna står i beråd att låta injicera i svenska folkets förtunnade ådror kommer att ge fatala framtida verkningar, kan vi vara försäkrade om. Att dessa injektioner misstänks hämma fertiliteten vore väl den enda positiva effekten, med tanke på världens makabra överbefolkning och reproduktionshysteri!

Nåväl, detta är min uppfattning och jag har inte för avsikt att be om ursäkt. Däremot tackar jag så hjärtligt för uppmärksamheten, såframt någon enda själ till äventyrs skulle ha letat sig hit :)

Eder Andreas, kristen och konservativt konstituerad salongsfjolla.

 

  

Den sällspordes evinnerliga ävlan att lysa väg för den flock han anförtrotts :)

God afton, mina charmanta vänner!

Så går ännu ett veckoslut till det flyende årets rullor och en ny arbetsvecka bidar  om hörnet då tvenne adventsljus tänts i slott och gårdar. Själv firar jag inte längre jul, men gläds åt alla vackra stjärnor som lyser i mörkret!

Vad jag ville nämna i afton är något lite om min fascination för estetiska insatser och förskönande åtgärder - i synnerhet de som syftar till att stärka människors självkänsla och välbefinnande. 

Att accentuera de naturliga drag som är värda att framhävas, eller inspirera någon att vidga ramarna genom att tänka i nya banor och sålunda kanske slå omgivningen med hänförelse, ligger till grund för mitt intresse för bildkonst, där min begivenhet för surrealistiska inslag ofta tar sig uttryck genom att oanat placera ett vardagsnära förmål i en annorlunda kontext, vilket tillför en exotisk dimension där diametrala motsatser möts och förenas i en sällsam symbios.

Låt er därför icke förskräckas om ni plötsligt finner er avbildade via undertecknad performance-amatörs magiska applikationer, ty de konstporträtt som skapas äro tillkomna i godaste syfte, där tanken är att roa och bedåra!

Avsteg från denna praxis uppstår då någon medlem ur ministären eller övriga  makthavare karikeras efter förtjänst, vilket innebär att de laster och defekter som karakteriserar korruptionens kotterister med verv och åhåga emfaseras.

Makeup jämte en rad övriga oftast enkla men kanske krävande förbättringsåtgärder gällande kost och motion, kan verkligen åstadkomma underverk och dymedelst förbättra humör och allmäntillstånd, varför det är min djupt kända förhoppning att flera av mina vänner låter sig influeras av mina oförfärade idéer, vilka i bästa fall kan ligga till grund för konsultation hos fackexpertis.

Må var och en finna ett sätt att lyfta fram den personlighet, karisma och individualitet alla bär inombords och därmed stärka den aura som omger oss samt icke minst öka vitaliteten. 

Eder med största förtjusning,

Andreas W ;)

 

 

BEGRUNDAN BORTOM MIDNATTSTIMMAN

Käraste vänner,

det är min stående förhoppning att alla och envar må påträffas vid högönsklig välmåga och godaste lynne - vårt turbulenta tidevarv till trots!

En av mina trofasta följare å vår uppskattade plattform Twitter, @InteAllsTroll har formulerat frasen:

"Meningen med livet är att försöka leva lyckligt och att hjälpa andra".

Ur en troende kristens perspektiv fungerar den devisen i all dess ödmjukhet som en erinran om vårt egentliga uppdrag under vår begränsade jordevandring. En påminnelse om Herrens avsikt med sin skapelse, där vår korta tillvaro enligt de faktiska omständigheterna innebär en enda prövotid, materiellt som metafysiskt, där våra mänskliga kvaliteter och sanna natur rannsakas och våra dygder och förtjänster ställs mot de tillkortakommanden och svagheter vi alla behäftats med.

Gud skärskådar och nagelfar, men ger oss även ett oändligt antal nya chanser att lära av våra felsteg och förvillelser, på det att vi själva må komma till insikt om våra brister samt inse vikten av bot och bättring. 

Vägen till Guds rike begynner med vetskapen om vår uselhet och fåvitska strävan efter vad som hör världen till, men ock förtröstan i den sannfärdiga bönen om Herrens vägledning, tilltro till den tidlösa dekalogen och den goda viljan att handla i enlighet med det budskap vår mästerciceron Jesus Kristus förmedlat.

Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och din nästa såsom dig själv, lyder sentensen som sammanfattar den kristna förkunnelsen - en verklig utmaning i ordets sanna bemärkelse. 

Vi människor kan aldrig komma att mäta oss med gudomligheten, men att sträva i den riktning vår himmelske Fader anvisat oss, är den förnämligaste föresats vi kan anamma.

Att älska vår nästa kan kanske enkelt beskrivas som att vara en pålitlig och bussig kamrat, vilken med glatt och otvunget sinne bispringer den behövande. Att vi handlar såsom vi själva skulle vilja bli bemötta betyder inte att vi skall låta oss utnyttjas till det som är vårt fördärv eller suger liv och must ur själ och lekamen. Att städse visa undfallenhet för att tillmötesgå orimliga krav, är att göra nästan en björntjänst och invagga vederbörande i den falska föreställningen att hans överträdelser är godtagbara och passabla och därmed förvärra ett destruktivt beteende.

Ergo, mes meilleurs amis, att vänja svin i ärtåkern hör icke vår uppgift till, oaktat våra machiavelliska makthavares idoga bemödanden att få oss villiga att knäsätta den samhällsskadliga tankevillan.

Ett frimodigt och sunt omdöme är däremot något att stilla bedja om och navigera efter!

Allt av det broderliga hjärtat gott, min älskade kamratskara :)

Önskar någon tillskriva mig, kan jag nås via mejladressen:

avant@civisacademicus.se 

Er Andreas W.

Rekorderliga fruntimmer och honnetta karlar, varen välkomna! Ett kuriöst komplement till Twitter :)

Perverterad panegyrik

Denna afton är det mig ett synnerligt nöje att söka uppmärksamma den oförgätlige Lindström - en sällspord men hederlig existens av förnämligaste kvalitet! Då hans käre kollega och trätobroder Ohlsson redan harangerats i ett tidigare postat hyllningskväde, kan det i rättvisans namn nu vara den av kvickhet och elegans profilerade Bobo Lindströms tur att hamna i min sparsamt frekventerade salong.

Vem är då denne banjospelande bonvivant och liderlige lebeman? 

Jag har själv ställt mig denna fråga - icke minst sedan den oförbätterlige rucklaren, med digert dokumenterade irrfärder i såväl pigkamrar som bättre fruntimmers boudoirer på repertoaren, begynt ådagalägga ett lika intensivt som otillbörligt intresse för min mystikomhöljda mor Margareta Ulfvsax, född Tattersall.

Den enligt egen utsago av naturen rikt utrustade och fan så förrädiske friskytten har å sistone tagit för vana att bemäktiga sig själv tillträde till min mors residens, för att därstädes lägga sig i försåt och bida tills föremålet för hans ljuva plågor stängt döbattangen till sitt sovgemak.

I tisdags natt hade mamsen svårt att komma till ro ity hon anade att något räv- och rackarspel var i faggorna. Då klockan slagit två hördes dörren till klädskåpet knarra, varpå Lindström, lik Aslög ur Heimers harpa, trädde ut och skådade, om än icke Norges fjällar, så väl min moders böljande barm, i det han upphov sin whiskyspruckna stämma i en dråplig drapa, ackompanjerad av sitt skorrande strängaspel.

Den sockersöta serenaden fick ett abrupt avslut då moderskapet kastade en statyett i skallen på den amoröse adoratören och ropade på Henriksson, vår gamle trotjänare som utan tövan störtade in i rummet för att expediera den synbart alkoholpåverkade  men ack så brinnskodda inkräktaren, vilken slängde sig ut genom balkongdörren och uppslukades av mörkret. 

Tredje efter Trefaldighet hade den älskogskranke giljaren slunkit under mammas säng, där han gav sig till tåls tills lampan på nattduksbordet släckts, för att där efter uppenbara sig knäfallande invid den årbräckta jungfruns bedårande bädd, nynnande tonerna till "Brunkullans vals", en folklig komposition för fiol och dragharmonika. 

Då den tillbedda sträckte sig efter den revolver hon funnit för gott att gömma under huvudkudden, flydde den fräcke friaren genom dörren, snavade nedför trappan och förenades med nattmörkret innan någon hann skrida till den förorättades försvar.

Det faktum ingen, allraminst maken Buster Ulfvsax, äger tillträde under min mjälla moders böljande baldakin, har inte förmått avskräcka den trägne sockenvivören, vilken enligt officiöst tillkännagivande avkunnat å Fraulein Fabiolas Schweizeri den femtonde dennes, underrättat bordskamraterna att han icke hyser några planer på att kapitulera!

Själv har jag länge åstundat en respektabel fadersgestalt - frågan är väl blott om den käre Lindström, tillika stamkund hos den såta sockenhoran, samt flitig besökare hos traktens alla kjoltyg, äger de för föräldrarollen rätta kvalifikationerna.

Mamma tar det hela mest med ro, halvt smickrad, halvt förfärad, och förklarar med ett löjets leende att hon kan tvingas vidtala herr Lindströms hulda maka och lagvigda såframt okynnet icke upphör och nattron säkrats. Hennes väninna Elsalill, även hon bekant med den banjobeväpnade bockens modus operandi, instämmer helhjärtat.

Må Gud upprätthålla alla som flugit baksits vid liv och hälsa!

Tack!

Andreas W :)

Ett informellt god afton i slott och koja!

Det är min djupt kända förhoppning att veckans inledning varit er till belåtenhet och att var och en lyckats övervinna de olika prövningar var dag har i beredskap - icke minst på grund av våra sardoniska statskonstnärers notoriska vanstyre.

Livet består av en enda rad påfrestningar och vedermödor - stora som små -  och jag begagnar mig högst ogärna av ordet utmaningar, då detta begrepp medvetet missbrukas av de förtroendevalda förbrytare som förrått det folk de givits uppdraget att gagna, till förmån för den egna makten och prestigefyllda härligheten. De politiskt prostituerade pajasprofiler som personifierar själva staten och oavlåtligt bestjäl och bespottar oss, har endast förtjänat vårt unisona förakt!

Den som metodmässigt begagnar sig av manipulativa metoder och gör omåttligt bruk av sin maktposition i avsikt att föra allmänheten bakom ljuset, skall ock betraktas som en folkets fiende av vilken vi kräver upprättelse för det som orättmätigt tagits ifrån oss.

I skrivande stund ter det sig ogörligt att erinra sig någon annan modern europeisk "välfärdsstat" som så utstuderat låter hunsa och stuka sin befolkning som det Sverige vi nu tvingas uppleva, där vi successivt undanträngs och degraderas till ett slags andra klassens medborgare, skattade till döds och berövade all verklig värdighet - icke minst den nationella!

Alla klassiska, nationellt präglade samhörighetsreferenser och kulturella karakteristika har i strid med alla rimliga proportioner och vackra tal om likvärdighet pressats tillbaka och stigmatiserats, till förmån för främmande folkslags primitiva paradigm och den icke sällan empatilösa människosyn vi påtvingats och förutsättningslöst förväntas acceptera för att bevisa hur vansinnigt flexibla och medgörliga vi är.

Vi kan bara konstatera att det enligt makthavarnas misantropiskt modellerade minneslista ALDRIG varit aktuellt att låta de utomeuropeiska migranterna inkorporeras i det svenska samhället på lika villkor och enligt det faktiska regelverket, där nya medborgare enligt individuell förmåga och för egen förkovran förväntas bidraga till det allmännas bästa, varför talet om integration blott varit ett bedrägligt bländverk vi vackert kan förgäta!

Avslutningsvis tillåter jag mig påminna om det franka konstaterandet att undertecknad nationalkonservativt sinnade medmänniska skulle hysa större aktning för det simplaste pissoarluder än för de förbannade förrädare som tituleras statsråd och deras medbrottslingar inom det subhumana etablissemang som avsiktligt destruerat en välutvecklad rättsstat för att implementera den monstruösa globalismens mångkulturella kaos och totalitära system.

Tack för ordet!

Andreas W :)

 

GOD AFTON, MINA VÄRDERADE VÄNNER!

Det är med en sällsam blandning av hänförelse och respekt jag reflekterar över de skärpta, talangfulla och i allehanda politiska spörsmål välinitierade följare jag haft det stora nöjet att stifta bekantskap med på vårt berikande Twitter, där de flesta håller en god balans mellan allvar och skämt, samt visar ett rörligt intellekt av det slag man näppeligen återfinner bland de sämre lottade opponenterna, vilka esomoftast betygar en rent obstinat ovilja att föra en konstruktiv dialog med politiska motståndare.

Den tid vi på något förunderligt sätt lyckas genomlida, icke minst via den samhörighet vi finner bland likasinnade, präglas av ett aldrig tidigare skådat nyhetsutbud av sådan våldsam karaktär att det med all sannolikhet hade väckt mycket stor uppståndelse och allmän förfäran såvida det kommit att förmedlas för tjugofem år sedan, medan vi nu tvingats vänja oss vid de mest ursinniga vansinnesdåd som begås i det land vi förr betraktat som en idealiskt civiliserad och föredömligt rättssäker demokrati. Den statusen har nu fått vika för det varnande skräckexempel vi kommit att utgöra.

Välan, mina vänsälla vapendragare! Vi känner alla läget och gör dagligen vårt yttersta för att kommunikationen och den fria nyhetsförmedlingen skall upprätthållas. Gott så!

Mitt impromptu att etablera ett slags bygdespel i form av en profan pastisch med raffinerade undertoner, har tillkommit för att stärka samfälldheten mellan oss meningsfränder, systrar och kamrater - en oförarglig plats att mötas på och återuppliva lite av äldre tiders sockengemenskap, med den sensationella skillnaden att de mest osannolika händelser och karaktärer ges en vidunderlig förmåga att dyka upp runt de lantliga knutarna.

Icke sällan inverteras här de traditionella sociala positionerna, då kungligheter och andra dignitärer riskerar placeras i potatislandet eller beordras utföra något annat fysiskt krävande dagsverke, medan de som lever under mer blygsamma förhållanden upphöjs till sin fulla potential, förlänas ståtliga titlar och hänvisas till en mer glamorös tillvaro präglad av prakt och pompa.

Här vilar inga ledsamheter, lyder vår spotska devis och champagnen flödar i strida strömmar, under det sockenhoran medelst skottkärra sörjer för hemtransport av överförfriskade festprissar och limousinerna färdas fram och åter mellan Urbota bygdelokal, disponentens kök, prostagället där den törstande Haake huserar, Myrgårds sägenomspunna loge - en tummelplats för mången brysk bardalek, Balderska Parnassen, Pommerska Parken och Fraulein Fabiola Svanhals Schweizeri.

Samtliga sockenbor, besökare inkluderade, påvisar emellertid en fabulös faiblesse för spontana visiter hos den stolta baronessan Katarina, Sanslösas första dam och den Kronborgska societetens stävprydnad, vilken i påtagligt sammanbitet tillstånd ideligen nödgas ta emot de kuriösa karaktärer som passerar revy inom de pastorala omgivningarna, och änskönt hon önskar merparten av de objudna gästerna i  Bromanska Palatset åt helvete, håller hon god min ehuruväl hon svårligen pinas, ty lantadelns noblesse oblige må under alla omständigheter vidmakthållas.

Efter denna utläggning ber jag att få tacka alla medverkande för de insatser ni tagit er tid att utföra, samtidigt som undertecknad salongsfjolla med vidhängande moder önskar rikta ett extra stort tack till den lika vackra som vederhäftiga fröken Elin, vars hulda omsorger bringat mig mycken glädje.

Eder Andreas :)

 

God afton, du vilsne vandrare!

Jag förutsätter att den som finner vägen till mina sporadiska anteckningar antingen behäftats med den eländigaste leda, eller drivs av fruktan att ha blivit omnämnd :)

Hösten begynner erövra alltmer av den flyktande sommarens forna landvinningar och luften är åter ren och frisk, varvid tanken klarnar och vi känner oss redo för nya och förhoppningsvis personlighetsutvecklande uppgifter. Allvarsammare reflektioner och parenteser blandas med skämt och otvungenhet och för varje dag ges vi nya insikter.

Som oppositionell tillvitas man stundom för att hysa extrema åsikter, trots att jag själv är av den uppfattningen att mina synpunkter inte är av mer ytterligt gående karaktär än många övrigas, då det exceptionella i min natur snarast ligger i den osvenska benägenheten att uttala min oskrymtade mening, vilket den ordinäre socialfascistiskt uppfostrade svensken av bekvämlighetsskäl helst avstår från.

Det drastiska finns hos de flesta av oss - mer eller mindre domesticerat och vi ges allt oftare anledning ställa oss frågan huruvida det är mod eller dumdristighet att omförmäla de kontroversiella meningsupfattningar vi hyser och funderar över om det är fegt eller förnuftigt att hålla tand för tunga.

För min egen del är det av yttersta vikt att på något sätt markera det personliga ställningstagandet - om icke alltid med yviga gester, så i vart fall medelst en antydan om det förmenande jag hyser, ty den som hycklar inför andra sviker även sig själv.

Kanske är det lättare att vara sanningsenlig ju äldre man blir, oaktat mången till åren kommen individ alltjämt finner sig kuvad av grupptryck - kollegialt eller familjerelaterat. Själv har jag avverkat det mesta av den tid som tilldelats mig och bekymras allt mindre över omgivningens reaktioner, då kontroversialitet blivit mitt karakteristikum.

För mig är kanske den mest utmärkande egenskapen det konträra och motsägelsefullt obegripliga, där personlighetens byggstenar utgörs av antiteser vilka låter misantropin vibrera som en bardunsträng, för att understundom förklinga och ersättas av en nog så vacker filantropisk harmoni, omsluten av en allomfattande kristen bön om frid och endräkt som avlöser mitt borna förakt.

Jag är den alienerade betraktaren - en eldfängd observatör vilken i självvald, komfortabel  isolation antingen gläds då man hos medmänniskan i form av någon behjärtansvärd handling kan ana Guds närvaro, eller förfäras och vredgas över den förbannade egocentricitet och lystnad som förhärskar  och fördärvar så mångens sinne. 

Saligt är att finna vägen hem efter tunga tider av irrfärders anfäktelse.

Inför den politiska konventionens och samtidens sociala träldom glöder blott vedervilja.

Saligt är att finna vägen hem till fadershuset.

Er Andreas, lindrigt nykter men vid gott mod :)

 

Kära älskade människor,

sommaren är lång och het och det ordinära nyhetsflödet jämte kvalitetsbloggarna präglas av gravaste allvar, varför jag denna gång nöjer mig med ett lättsamt nonsensinslag! 

Dessa nedtecknade små verser upptäcktes just i ett åldrat religionshistoriskt verk jag råkade få i handen då jag sökte efter något annat :)

Mors lille Olle!

Mors lille Olle i skogen gick

med pavan i näven och istadig blick,

han böjer sig över en myrstack och spyr,

ligger sen kvar där tills morgonen gryr.

 

Mor, lilla mor, säg vem lufsar där?

Det lever i snåren - visst Olle det är!

Vit som ett lakan, med avig kavaj,

byxorna bakfram och kepsen på svaj.

 

Han styr sina steg fram till hemmets härd,

modern har bidat så ängslig och tärd.

Hon våndas och spörjer med frågande min:

Du har väl ej druckit ur fars terpentin?

 

Den förfärliga förvrängningen av vår gamla kända barnvisa har naturligtvis ingen som helst koppling till min följare på Twitter @karlohlsson

 

Tack för uppmärksamheten, mina söta små!

Andreas W :)

Tankar i sommarkvällen av den tjugonde juli i nådens år 2020

Världen genomgår nu kontinuerligt turbulenta förändringar och Sveriges politiska historia är under dramatiskt fortvarande, där de formativa skeenden som gestaltas väcker vår oro, ängslan och vrede. Begrepp som kontinuitet, samförstånd, stabilitet och tillförsikt ges vi sällan eller aldrig anledning att erfara, då marken skälver och vardagen vacklar. 

Uppvisningshumanisternas och pseudofilantropernas framrädanden antar alltmer groteska och förvridna former, där tanken icke sällan förs till avgrundens anfäktelse och den renodlade besatthet som närmast återfinns inom den psykologiska skräckfilmsgenren, vilken låter ångesten successivt genereras ur det mänskliga sinnets rädsla och skyddslöshet, för att slutligt explodera i en diabolisk kulmination.

Yrkesförbrytare och våldsverkare hyllas som hjältar och förlänas status som bragdmän, medan de brottsoffer de skördat längs vägen bedöms ointressanta för den agendastyrda mediamaskinen och därför förpassas till den politiska periferin, där de endast ges uppmärksamhet genom de obundna, ideella nyhetsförmedlarnas frimodiga försorg.

En av samtidens sanningar är onekligen den att ingen förmår uppnå en yrkespolitisk karriär utan att ha disponerats för dumhet, korruption, manipulation och en fan så  flexibel moraluppfattning - ett påstående icke minst vår egen excellens och inbillade landsfader Löfvén är ett förträffligt bevis för!

Enfalden vandrar esomoftast hand i hand med elakheten.

Andreas :)

😉Kära vänner!

Fan flög i mig och manade till att författa några saktmodiga rader till min gamle vapenbroders äventyrliga ära!

OHLSSON - festprissen, älskaren och upptågsmakaren.

Bland denne allt annat än hovsamme hedersknyffels alla bemärkta bedrifter och förargelseväckande förtjänster, kan med fördel nämnas det oräkneliga antal flaskor champagne han lika oförfärat som oavbrutet konsumerat.

Förmodligen håller denne för sina digra dryckesvanor beryktade rumlare och ravaillac, vilken esomoftast hastar åstad till något konvivium eller spektakel, ett helt vindistrikt under armarna. En imponerande prestation!

Gagnlöst torde det ock vara att söka kvantifiera alla penningstarka men fan så suggestibla offer för libertinen Charles Ohlssons persvaderande personlighet och hejdlösa framfart bland godtrogna änkor, blåögda idioter, rysansvärda rentierer och sedligt fördärvade penningutlånare.

Mer beskedliga borgenärer och kreditorer till vilka nämnde kalaskurtisör häftar i skuld, gör sig numer inga större förhoppningar beträffande gäldenärens vilja att göra rätt för sig och har därför bespetsat sig på utdragna strider, då den skuldsatte hittills icke röjt någon ansats att infria sina fagra förbindelser.

Ack, den sprittande spetsboven Ohlssons hela levnad kunde utgöra prejudikat och varnagel för hur människan icke bör förfoga över jordevandringen, såframt man hyser en tanke på livet efter detta och gör sig föreställning om att sällas till de saligas skara ovan moln och himlapäll.

A la bonneheure, mina vänner! Syndaregistret omfattar även en sällan skådad faiblesse för det svagare könets alla behag samt en dåraktig drift att taga dem alla i anspråk!

Matrimonium och Hymens band har aldrig tilltalat den utpräglat frihetsälskande casanovagestalten, oaktat han stundom låter påskina att så är fallet. Icke desto mindre har han i övermåttan och med en närmast frenetisk verv och åhåga säkrat släktens fortbestånd, om vilket häradets försvarliga antal tultande telningar bär bekräftelse.

Vår libidinöse lebemans lättja och liderlighet och vittomspännade vederhäftighet inom den sedligt nedbrytande erotikens dimhöljda töcken, har bringat honom ett högst pikant anseende bland traktens fruntimmer, vilka halvt förfärade, halvt hänförda när ett outtalat hopp att bli presenterade för den excentriske onkel Charles, som han nu kallar sig.

Vad man kan skönja bland den noterbara numerär unga, rundmagade damers majestätiska skridande i Pommerska Parken mellan paviljongen och Fahgerska fontänen, har den potente Ohlssons siste ättelägg ännu ej anlänt.

Den glättige galanten torde emellertid göra klokt i att taga sig i akt så hans  besinningslösa livsglädje icke bliver hans baneman, ty vid beaktandet av en dylik levnadsteckning torde man näppeligen passera genom den eviga salighetens pärlprydda portar utan purgatorium och upptuktelse, enär detta evinnerliga okynne icke skall varda onäpst väl syndaren synats i sömmarna.

Vi höjer våra pokaler och utbringar en skål för bot och bättring!

Må stut och korrektion bita den oefterrättlige skörlevnadsakrobaten i ändalykten! Hurra och gutår för den monokelförsedde häradsbetäckarens ofördröjliga omvändelse!

Andreas W :)

 

 

Första söndagen efter trefaldighet

Gud eller världen

O Herre Gud, deras beskärm som hoppas på dig, utan vilken intet är dugligt, intet heligt, låt din misskund bliva stor över oss, styr vår vandel och lär oss att så bruka de timliga håvorna att vi icke gå miste om dem som eviga äro.

Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

Kära församling!

Vi går nu redan in i midsommarveckan :)

Det som kommer mig till sinnes denna gång är att understryka betydelsen av att markera en grundad ståndpunkt och därmed klargöra var man står.

För mig är detta en av livets viktigaste uppgifter, genererad av behovet att vara uppriktig såväl mot den egna personen som mot omgivningen.

Denna förmåga tycks generellt ställa sig komplicerad för det svenska lynnet, vilket icke sällan lydigt låter sig inrättas i ledet för att eliminera eventuella friktioner och ge intryck av att anamma gruppens inställning, ity en svensk av hävd och tradition endast undantagsvis, och företrädesvis under alkoholpåverkan, vågar bryta mönstret genom att anföra en adversativ åsikt.

Denna form av självförnekelse brukar något mattas med stigande ålder, då självaktningen ökar och värderingarna modifieras, varför det även finns en utväg för den indoktrinerade själ som haft oturen uppfostras i den traditionella socialfascistiska andan, där partiet övertar individens tankeförmåga. 

Kollektivistiska ideologier går aldrig att förena med frihetliga grundbegrepp, varför alla yttringar av den moraliskt nedbrytande och själsdödande socialismen utan dröjsmål bör förpassas till historiens skräpkammare för destruktion.

Avslutningsvis vill jag vidarebefordra en varm hälsning till mina goda vänner Ozzy, Flexo och Blås-Per, ty det är enda sättet att mota hit dem till denna sparsamt frekventerade vrå :)

Till samtliga besökare som förirrat sig till min modesta bloggsida vill jag rikta den kamratliga uppmaningen att lägga era tvivel i ödesmål och vara sanna mot er själva. Sjung ut för höge fan!

Allt av det oförfärade hjärtat gott,

er Andreas W.

Tankar vid midnatt

Då jag sitter allena å min trevna skrivkammare, faller det mig plötsligt in hur lätt vi låter oss styras av omgivningen och agera i enlighet med andra människors krav och förväntningar.

Oaktat jag betraktar mig som en utpräglat frihetsälskande person med stark vilja och självmedvetenhet, visar det sig vid en enkel retrospektion att jag icke sällan låtit mig luras att efterfölja de sociala diktatens påbud genom att ta skeden i vacker hand och närvara vid sammankomster där jag högst motvilligt infunnit mig.

Nu är det givetvis skillnad på de strikt arbetsrelaterade förpliktelserna och de familjeanknutna möten de flesta, vilka till skillnad från undertecknad som brutit alla överflödiga förbindelser, stundom tvingas hörsamma. 

Icke desto mindre vill jag mana envar att nogsamt överväga vilka kontakter som verkligen är av vikt att vårda och vilka som borde kapas - om icke för annat så för själsfridens och välmåendets skull. 

Låt er inte förslavas av människor vars lynne och läggning utövar en negativ inverkan, där relationen medför ett ständigt givande som dränerar energin och tömmer alla depåer.

Då det sociala utbytet endast består av en ensidigt betygad lojalitet, där den egocentriske mottagaren per automatik förutsätter att hans vänner och bekanta skall rusa åstad för "äran" att bispringa honom, utan den ringaste tanke på att återgälda den lydige kamraten, är min hjärtliga anmaning att utan vidare dröjsmål låta bekantskapen avklinga och självdö.

Slösa ingen energi på meningslösa förbindelser och bär i minnet att ni inte äger någon skyldighet att äventyra er egen hälsa för att undsätta hopplösa fall, oavsett om dessa råkar tillhöra släktskaran. 

Där den goda viljan möts av förakt och nonchalans, bör den riktas mot annat håll där den bättre vet att uppskattas. Visserligen är blod tjockare än vatten, men för eget vidkommande må erkännas att det är det rena, klara vattnet jag icke kan undvara. Frid vare över blodet, men jag är icke beroende av det.

Jag har mången gång i flydda dagar TROTT mig vara tvungen. Så icke mer.

Er vän och tjänare,

Andreas.

Vill någon ta kontakt via mejl går detta utmärkt genom 

avant@civisacademicus.se 

Några stillsamma anteckningar i vårkvällen ;)

En mycket märklig tid vi lever i, min ärade församling!

Människornas främsta samtalsämne vart än man kommer är den kuriösa pandemi som drabbat även vårt land och i en mängd avseenden tvingat oss iaktta ett slags undantagstillstånd, där man dagligen informeras om virusinfektionens utveckling och överallt i affärer och å publika platser möts av skyltar som påminner oss att visa hänsyn och hålla avståndet till övriga.

Själv tillåter jag mig ändock inta en något skeptisk hållning till de överdrivna försiktighetsåtgärder som här och var vidtas, även om jag har full förståelse för självklara mått och steg, då det som karakteriserar COVID-19 är just  ovissheten i vad mån och vilka det drabbar, men inser också de motsägelser som står mellan olika myndighetspersoners direktiv och de uppenbara riskförhållanden vissa yrkesgrupper, icke minst inom vårdsektorn, hänvisas till.

För dessa kämpar har det dagliga arbetet blivit så förenat med utsatthet för såväl dem själva som för deras vårdtagare att man lätt kan föreställa sig den oro och ångest som uppstår då de enklaste skyddsartiklar som munskydd och handskar inte finns att tillgå. 

En sådan bristande lagerhållning i flera led är självfallet något helt oacceptabelt och vi kan bara hoppas att de ansvariga lärt en nyttig läxa inför kommande år och de nya virusattacker som med all säkerhet kommer att drabba befolkningen.

Att Coronapandemins spridning skett med iskall beräkning hyser jag inga tvivel om - ej heller att den fyller en mängd syften vars återverkningar omfattar de flesta människors vardagsliv, levnadsmönster och ekonomi, oaktat det faktum många nödsakas bära en tyngre börda än andra, vilka har bättre möjligheter att anpassa sig till rådande förhållanden.

Hoppet om en rimligare framtid för oss alla kvarstår dock och nog skall vi väl tro att det finns någon lösning på de icke sällan fasaväckande problem vi nödgas tampas med. Blott en dag, ett ögonblick i sänder!

Avslutningsvis vill jag nämna att det går alldeles utmärkt att umgås bara man håller en viss distans till sällskapet.

Under eftermiddagen inmundigades nämligen kaffe, kaka och konjak å en god väns rymliga altan där alla sex personer närvarande positionerade sig på rejält avstånd med sin bricka och ingen led någon nöd därav i det vackra vårvädret, trots att jag själv fann samlingens fastlåsning vid den förbannade pandemin något irritabel.

Låt gå för att man nämner något om den och utbyter några tankar, men man kan även hålla i minnet att det finns andra samtalsämnen att dryfta i stället för att göra elakt etter värre genom att förstora det hela.

Tag er nu väl till vara och gurgla er med brännvin!

Er Andreas ;)

Varen hälsade i den vacka vårkvällen den 4 april!

Teologie professor Martin Luthers moraliskt normgivande skrifter kom för mina ögon då Lilla katekesen föll ur bokhyllan och landade vid mina fötter, varpå jag erinrades om denne protestantiske reformators i det närmaste obefintliga betydelse i dagens Europa, vilket kommit att präglas av ett historiskt intellektuellt och etiskt förfall, där allt av osed, förvrängd sekularisering och fördärv upphöjts till norm, medan goda samhällsbefrämjande ledstjärnor mattats eller släckts.

De ideal och sentenser vilka fordom dags bragt framgång och välmåga till våra nationer, förkastas nu genom de perfida pejorativ den dåraktigt dagdrömmande vänsterns vanartiga vildhjärnor avfyrar mot den del av befolkningen som inser och vidhåller det oeftergivliga värdet av en geografiskt begränsad, social och kulturell sammanhållning inom en stabil och demokratiskt orienterad rättstats jurisdiktion.

Ett av de mest irritabla invektiv ovan nämnda samhällsomstörtare begagnar sig av torde vara uttrycket "brunhögern", då det nationalsocialistiska rävgift ingen konservativ själ med självaktning förmår knäsätta, fastmer härflyter ur och karakteriserar det rödfärgade läger vars tvekönade hålldamer av hävd och tradition ställt sig till globalismens och finanselitens fulla förfogande.

I tid och otid och icke sällan oförskyllt anklagas den traditionellt tänkande individen för att nära gamla förlegade fördomar vid sitt trånga bröst, oaktat en mängd av dessa uppfattningar även företräder den samlade erfarenheten hos den enskilde, likväl som samhället i stort.

Erfarenhetsbaserade, beprövade modeller och etablerade sanningar förtjänar bättre än att konsekvent avfärdas som den påstått obildades skeva föreställningar och inskränkta världsbild - icke minst vid beaktandet av att den totala fördomsfrihet kulturmarxismens anhängare förespråkar är farlig, då den förnekar verkligheten genom att förbehållslöst acceptera allt nytt.

Det gäller att vara selektiv i allt, mina behjärtade vänner, och icke anamma vad slags påfund och nymodigheter som helst endast av den anledningen samhällets självförhärligande, tongivande aktörer implementerat någon ny statskonstnärlig men ack så destruktiv modeuppfattning!

En svensk - etnisk eller annorstädes härstammande - som förmår utnyttja den egna tankeförmågan, är ock regimens och det samlade etablissemangets värste fiende!

Lev väl och oberoende av dem som söker pådyvla oss det som länder till ofärd och förfall.

Eder Andreas :)

Twitter

Ett veritabelt mysterium     20/3 2020

Varen hälsade!

Vad som aldrig upphör att förvåna mig och säkerligen mången övrig användare av rubrikens förnämliga medium, är den brist på enkel, traditionsförankrad hövlighet som ofta uppträder i form av bondsk tröghet eller ren passivitet.

Här åsyftas främst de icke-följare man upptäcker i tweet-flödet, vilka i allmänintressets namn har något värt att kommentera och vidarebefordra, men som uppmärksamhet och uppskattning till trots aldrig gör sig besväret att besöka ens konto för att replikera eller på något litet vis återgälda vänligheten.

Detta är enligt mitt förmenande ett oskick som förtjänar att klandras, då det icke blott vittnar om en till intet gagnande nonchalans, men även hämmar den spontana informationsspridning som utförs i den fria och faktaunderbyggda underrättelsens tjänst av dem som lägger vikten vid en ocensurerad nyhetsförmedling till största möjliga antal sympatisörer.

Där responsen alltid uteblir är det lätt att välja bort det aktuella kontot genom att fortsättningsvis ignorera det samma - en åtgärd vilken står envar fritt att tolka som ett uttryck för inbilskhet och egenkärlek, men som icke desto mindre hör till den mänskliga naturen.

Nu är det viktigare än någonsin att hålla samman och utöka våra led med nya, tillförlitliga bekantskaper, varför ovan nämnda kutymbrist vingklipper den kamratliga kommunikation och signifikanta förmedling som eljest kunnat komma till stånd.

Aftonens predikan avslutas med en ur det broderliga hjärtat utsprungen förhoppning att mina värderade vänner och vapendragare må åtföljas av ett friskt lynne, god hälsa och en framtidstro som tidens oro, ävlan och motgångar icke förmår överskugga.

Guds hägn och värn, min älskade församling!

Eder med stor tacksamhet,

Andreas W ;)

Eder ödmjuke tjänare bidar sin tid ;)

Till mina käcka kamrater :)

VÖRDADE VÄNNER,

kära församling! 😀👍

I afton vill jag ge en ur hjärtat sprungen hyllning till mina innerligt estimerade meningsfränder å vårt livligt frekventerade Twitter.

Det är med oförställd glädje och tacksamhet jag omnämner den i livets alla skiftningar lika avväpnande, lojale och välvilligt inställde Blås-Per, vilken under en längre tid varit min trofaste vapendragare och okynnige favoritmannekäng.

Länge leve denne genomhygglige och oförfärade hedersknyffel!

Vidare har vi den klämmiga, humoristiskt improvisationsbegåvade och av det klara, rena förnuftet välsignade Ozzy, utan vars kamratliga förståelse och ungdomliga hängivenhet min ringa gärning å ovan nämnda forum för den fria tanken, varit betydligt blygsammare. En av våra främsta sockenbor!

La BROMAN! Vad kan man väl skalda som gör denna ledande auktoritet och inspirationskälla rättvisa? En valkyria av rang!

Hennes okuvliga passion för den fria åsiktsförmedlingen och det av tidens dårskaper ogrumlade intellektet i kombination med en sund ödmjukhet, sällsport tålamod och tankeskärpa, har gjort henne till en välrenommerad och livligt retweetad lagkamrat.

Fröken Monica!

Bredängs Brigitte Bardot och elyseiska kåsös, i vars älskvärda sällskap jag  understundom frukosterar på distans :)

Ett veritabelt nöje att kommunicera med denna rosenskimrande Aurora, vars apparanser och själsläggning kännetecknas av den eviga ungdomens obetvingliga livsglädje!

Utterström!

Bror Utter, för höge fan! Hans stoiska lugn och fördragsamhet med undertecknad stolle, förtjänar en rejäl eloge.

I likhet med ovan nämnda Ozzy, äger vår estimerade kamrat en berömvärd improvisationsförmåga, vilken med bistånd av ett tålamod som utan tvekan kan jämföras med baronessan Bromans, vid ett flertal tillfällen förskonat mig från en blockering :)

Karl Ohlsson!

Plötsligt knackade han på dörren och aviserade sin ankomst på ett både tilltalande och förtroendeingivande sätt, vilket strax gjorde honom till en välkommen gäst och självklar medlem i vår dynamiska lilla församling.

En berikande bekantskap med chosefri omedelbarhet som förtecken.

Torsten Bengtsson får ett hederomnämnande för att han, trots fog därtill, avstått från att be mig dra åt helvete ;)

Petronius - min vördade kollega academicus och versatile väpnare!

Du grekiske gud i människohamn! Snille och smak är dina adelsmärken.

En verserad vän, vilken städse väcker anklang och vars Twittergärning utmärkes av en allmänmänsklig välvilja, skrudad i de klassiska kardinalsdygdernas koncilianta klädnad.

Sist men allt annat än minst, min nyfunne vän, den formaliter fabulöst fängslande Mr Flexo - ett sällskap jag med uppsluppenhet å det livligaste välkomnar.

En prononcerad priffe med patos och en hjärtekrossare med glimten i den hypnotiska blicken ;)

Givetvis finns ett femtiotal övriga, vilka onekligen förtjänar omnämnas, men då jag inte har för avsikt att lägga mig i själatåget riktigt ännu, håller jag inte för otroligt att dessa kan komma att uppmärksammas vid senare tillfälle.

Ett varmt och otvunget tack till alla som förgyller och förljuvar min tillvaro! Gud give att jag får behålla er alla.

Er Andreas.

Den apostoliska trosbekännelsen

Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare.

Vi tro ock på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den Helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen från de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda.

Vi tro ock på den helige Ande, en helig allmännelig kyrka, de heligas samfund, syndernas förlåtelse, de dödas uppståndelse och ett evigt liv.

Amen.

 

Mina goda, oförgätliga vänner!

Tag dessa rader till er och låten pränta dem i edra hjärtan.

Andreas.❤

Givandets glädje

Kära församling, varen hälsade i denna sena timma!

Min avsikt är att pränta något om den känsla av välbefinnande, vilken naturligtvis icke skall förväxlas med självgodhet, den goda altruistiska gesten genererar!

I tider då alltfler uppmärksammar den forna välfärdsstatens successiva demontering och än fler tvingas erfara den, kan det vara på sin plats att erinra oss Jesu uppmaning att bemöta vår nästa såsom vi själva skulle vilja bli bemötta i den stund nöden gör sig påmind.

Livet är kapriciöst och intet är beståndande - ej heller finnes några garantier för vårt eget fortsatta välstånd, varför det nu mer än någonsin är aktuellt att värdesätta det goda som kommit oss till fromma och i all enkelhet och utan vidare åthävor dela med oss till den behövande medvandrare som råkar komma i vår väg.

Hur mycket vi än må ömka och beskärma oss över de icke sällan djupt beklagansvärda existenser, vilka i bettleriets sjaskiga tjänst frivilligt eller genom tvång sökt sig till våra breddgrader för försörjning, är det icke dessa jag åsyftar, då de som väljer att understödja det importerade tiggeriet också upprätthåller detsamma medelst den kontraproduktiva givargesten.

Det synes mig fastmer angeläget att främst värna om våra egna nödställda, där icke minst ålderspensionärer tvingats företräda en extra utsatt grupp i ett samhälle som kommit att präglas av proglobalisternas selektiva uppvisningshumanitet, där ett överflöd förlänas den vinningslystne migranten medan den årbräckte skatteslaven nödgas överleva under knappa omständigheter.

Det är en sann glädje att notera att många av de kära vänner vilkas bekantskap jag stiftat online, uppmärksammat de äldres armod och liksom jag ser det som en självklarhet att tillfälligt bispringa just den där pensionären i kassakön som förtvivlat fingrar efter den slant som fattas, trots att vi i förstone i vår otålighet och tidsbrist törhända må önska vederbörande stoppkloss all fanders väg :)

Gud prövar oss oavbrutet, så gör vad rätt är och gör det med glädje!

Avslutningsvis vill jag, enligt nyligen avgivet löfte, omnämna min vapenbroder @QuestionMan18 vilken liksom undertecknad härjar å den förnämliga plattform som kallas Twitter.

Med vederbörlig respekt och glimten i ögat,

eder Andreas.

 

Så går en dag ifrån vår tid och kommer icke mer.

A la bonneheure, mitt fåtaliga sällskap!

Känner sig ingen manad att föra något diskussionsämne på tal, får jag väl själv initiera till en monolog.

Sociala medier är ett utmärkt sätt att umgås, men den som känner sig manad läsa något som inte ryms i en tweet eller ordinär svarsreplik, är alltid hjärtligt välkommen att ta del av mitt innehåll.

Mina tankar går till en kär vän, en dam vars hemvist och nationalitet vi kan lämna därhän, men som genom det levnadsöde hon anförtrott, gripit mig och fått mig att reflektera över de biologiska och sociala mekanismer som möjliggör mentalt slaveri genom den förrädiska kombinationen av överdriven konsensuspraxis och föreställningen om den traditionella högeffektiva husmoderrollens självutplånande beskaffenhet.

Vad jag fått mig berättat är en turbulent sammanfattning av femtiosju års äktenskapliga prövningar av sådan allvarlig karaktär att min goda väns liv och hälsa hotats och alltjämt hotas av en make med disposition för psykopati, vilken på goda grunder borde ha omhändertagits redan då han begick ett försök att strypa sin höggravida hustru.

Den långvariga misshandel den ödmjuka själen underkastats, då hon efter en mycket svår arbetsplatsolycka fått sin rörelseförmåga starkt nedsatt, ger bekräftelse på hur den förnuftsvidriga ondskan och impulsstyrda driften att utöva total kontroll över en försvarslös individ, genom konflikträdda och undfallande familjemedlemmar tillåtits fortskrida och därmed förvärras då allt motstånd uteblivit.

En möjlighet att bryta sig loss ur detta helvetiska scenario uppenbarades genom min plågade väns närvaro på Twitter, då hon följde mig och vi småningom blev förtrogna. Vad jag kom att röna om den psykiska och fysiska misshandel hon utsattes för, förfärade mig och det blev min främsta uppgift att söka ge henne allt stöd jag kunde förmedla.

Efter tre år har den ädla och obegripligt nog alls icke slagna damen lyckats undslippa sin vedersakare, först genom polisingripande och vidaretransport till skyddat boende med möjlighet att konsultera goda professionella krafter, följt av en utdragen process med besöksförbud, skilsmässoförhandlingar, olaga hot och intriger samt väntan på domslut. Till sist kan nämnas att hon nu vistas i sitt hem med kameraövervakning, men utan att låsas in på sitt rum eller bindas fast i TV-soffan av den galning som förpestat hennes liv och bestulit henne på såväl mänsklig värdighet som vänner och umgängeskrets.

Det finns alltid hopp så länge vi hjälps åt och stöttar varandra i sann kristen anda!

Den som önskar höra mer om min väns öde, är välkommen att lämna en kommentar. Min avsikt i afton har varit att erinra om det skräckvälde som med eller utan omgivningens vetskap kan utspelas inom hemmets väggar och icke så lite påminner om den terror som nu dominerar alltfler miljöer i vårt en gång så välordnade land. 

Att tiga är att ge sitt samtycke och därigenom göra sig medskyldig.

Er Andreas.

❤ Konversationssalongen öppen!❤

Kära församling,

enligt mitt förmenande finns det redan ett oräkneligt antal bloggar som uteslutande fokuseras på den icke sällan självcentrerade innehavaren och jag hyser ingen medveten avsikt att sälla mig till den blaserade skaran.

Min tanke är att initiera till samtal kring ett presenterat ämne och föra en konstruktiv dialog kring detta.

På så sätt skapar vi något tillsammans - fan så pretentiöst, inte sant?

Andreas :)

 

 

Som ett komplement till ovanstående reflektion kan man tänka sig att föra ett samtal kring vikten av att bevara vår egen kulturs seder och bruk, där en icke ringa del härstammar från det gamla bondesamhället, överförda till samtidens svenska levnadsförhållanden.

Att åskådliggöra vårt gemensamma arv och bevara de nationella referenser vilka formar vår inhemska identitet, kan bilda en god motvikt till vårt lands orättrådiga förvaltare och deras oblyga försök att förringa och desavouera de samhälleliga värden och den moraluppfattning vi betraktar som vår fasta förankring i tillvaron.

Allt levande har sina rötter - så ock det svenska folket!

Varsågoda att lämna en kommentar :)

@mmsoxford

@lordloveth

 

 

Aftonens predikotext ;)

Kära församling - ädle besökare!

Det som sysselsätter tanken denna stilla tisdagsnatt är det digra dilemmat på vad sätt vi kan verka för att gynna premisserna för ett drägligare samhällsklimat, samt vilka vapen som står den mer fredligt sinnade medborgaren till buds i en värld som visar tydliga symptom på att sjunka allt djupare ned i ett psykotiskt sjukdomstillstånd.

Ett klassiskt försvarsinstrument och en tillförlitlig säkerhetsventil finner vi genom att begagna oss av humorn, satiren och travestin för att åskådliggöra den lede fiendens otaliga tillkortakommanden, moraliska funktionsnedsättning och empatiska handikapp, där ena halvan av befolkningen åtnjuter en rik uppsättning privilegier där de dispenserats från alla skyldigheter och krav på rimliga motprestationer, medan den andra halvan plågas av allhanda slag av restriktioner, anklagelser, pålagor, skrämseltaktik och bestraffningar.

Vi lever i en tid då alla kommunikationsmetoder står till vårt förfogande - icke minst de sociala plattformar där vi med förkärlek tillbringar de stunder vi har till övers. Mitt råd är därför att inte spara på krutet då det handlar om att söka leda våra motståndares lögner i bevis, gärna med hänvisning till trovärdiga källor, men främst genom vår övertygelse att svenska folkets nedärvda förnuftskänsla och sinne för logiska konklusioner och rationella beslut alltjämt utgör vårt adelsmärke och ledstjärna.

Till yttermera visso verkar ock kärleken till den fria tanken, den berikande  bildningen, sanningen samt den goda smaken till vår fördel, då de rödimpregnerade antagonister vi tvingats bemöta icke sällan bevisat den diametrala motsatsen och ådagalagt en perverterad förkärlek till att vältra sig i det träck det försåtligt moraldränerade Europas potentater påtvingat befolkningen.

Ergo, mina själsfränder - vi skall kämpa till sista andetaget för att säkra en sundare framtid för efterkommande släkten, men vi skall icke hemfalla åt den proglobalistiska och garanterat humorbefriade vänsterns vulgariteter och obscena estetik, utan fastmer betänka det ansvar våra föregångare överlämnat i våra händer, ty kan envar av oss blott initiera en enda av våra belackare att stanna upp och revidera sitt ställningstagande och kanske till och med ställa sig villig att etablera en konstruktiv dialog, har vi ock vunnit en lagerkrans.

Ut på slagfältet och dräp dem djävlarne, metaforiskt talat, men gör det med den stil som förväntas av en redligt sinnad och civiliserad medborgare, vilken höjer sitt konjaksglas i stridens larm för att verbalt och stilistiskt tillintetgöra sin vedersakare, rättar till slipsen och går segrande ur tvekampen!

Snille och smak! 

Svordomarna på rätt plats ;)

Er i kongenialitet förbundne,

Andreas.

En interaktiv blogg för utbyte av tankar kring vår samtid

och de formativa skeenden som skapar vår framtid.

Låt oss hålla den svenska konversationskonsten levande!

Det går bra att använda sig av mejladressen för den som så önskar.

Vänskapen äger vad kärleken ofta saknar, nämligen visshet och förtroende. August Blanche.

Amor vincit omnia.

Andreas, semper idem.

Kära församling,

med referens till den trovärdiga nyhetsbloggen Petterssons gör skillnad, kan man blott med en resignerad suck konstatera att det nya året eskorteras av samma helveteslarm som ledde det gamla under armen - något icke minst Kristianstadsborna tvingades erfara, då aftonens pyrotekniska pandemonium och vertikalt riktade föreställning genomfördes för fjärde kvällen i rad.

Vi som är lite äldre minns med visst vemod hur man om nyårsaftnarna såg fram emot de färgsprakande ljuskaskader som illuminerade natthimlen vid gränsövergången mellan december och januari. Tack vare den omtänksamma regimens statskonstnärliga kullbytteringar och anslag, finner vi det numer för gott att hålla oss inomhus vid denna tid, alldenstund de projektiler som avfyras icke riktas mot skyn utan fastmer mot levande mål, av vilka ordningsmaktens utövare synes utgöra de huvudsakliga träffpunkterna.

Nu är det mänskliga psyket hos de individer som disponerats för nedsatta empatiska och moraliska förmågor så konstruerat att ju mer statens auktoriteter och potentiella brottsoffer kapitulerar inför den djupt oroväckande våldsutveckling vi nu röner, desto mer stegras och intensifieras förbrytarnas attacker mot civilsamhället.

Var redlig och välunderrättad medborgare har under en längre tid ställt sig den följdriktiga frågan vad som egentligen krävs för att polisen vidtar adekvata motåtgärder för att stävja det moraliskt nedbrytande tillstånd som snart är allestädes förhärskande och förvandlar våra tätorter till oigenkännlighet.

Den bittra sanningen framträder, med härledning av makthavarnas avsiktliga undfallenhet och handlingsförlamning, med pregnans och vi tvingas dra slutsatsen att svaret på ovan nämnda fråga de facto är - ingenting!

Det är inte min vilja att beröva någon modet under de första skälvande timmarna av anno domine 2020, men för att hantera det formativa skeende vi nu upplever måste vi erkänna att läget är allvarligt nedslående, snarare än att inbilla oss att det mesta kommer att ordna sig på sikt, utan någon större ansträngning från den enskilde medborgaren.

Alla drar vi vårt strå till stacken och samhällsbygget, var och en utifrån den egna förmågan och vart litet bidrag räknas. Det är många som brinner för att deltaga i demonstrationer, organisera och positionera sig på de så kallade barrikaderna, medan andra strävar mer i det tysta genom samtal med vänner och bekanta, där tips om pålitliga alternativa nyhetsplattformar förmedlas, eller via sociala medier där vi går i härnad mot den destruktiva politik som förvandlat den forna välfärdsstaten till ett alltmer instabilt och dysfunktionellt land, präglat av en våldskriminalitet som tidigare varit oss främmande.

Vilka slags kompetenser vi än besitter bildar vi tillsammans den opposition som erinrar de avtrubbade potentaterna och deras beklagansvärda medlöpare att det hunsade och jantelagskuvade svenska folket nu sakteliga håller på att vakna från den långvariga letargi som hållit det fogligt och nedsövt. Den nya medvetenheten har vi icke minst våra samhällsdugliga invandrade svenskar att tacka för, vilka tillfört nytt friskt blod i den avtynande Moder Sveas tunna ådror.

"L état c est moi" lär den franske kungen Ludvig XIV ha uttalat.

Jag vågar dock påstå att Staten - det är vi!

Eder Andreas :)

 

God afton, ärade besökare!

Klockan närmar sig 23:00 denna annandag och det är min förhoppning att alla  funnit frid och glädje under julhelgen.

Själv har jag privilegiet att helt styra min lediga tid utan att bindas av decembermånadens ofta tyngande sociala förpliktelser, där umgänget inte alltid överensstämmer med ens egna önskemål.

Törhända en och annan av er tvingats närvara vid en släktmiddag ni helst velat undvika, men fallit till föga för hustruns eller makens erinran om att det skulle se illa ut att utebli.

Min nuvarande vänskapskrets är inte större än att den med lätthet låter sig hanteras, och som kamraterna känner den glättige gamle enstöringen, tar de icke illa vid sig om han någon gång avböjer en vänligt sinnad invitation.

Ungkarlslivets fördelar överträffar de få nackdelar som kan dyka upp och då valda delar av familjen funnit det för gott att ta avstånd från en hängiven motståndare till dagens destruktiva statskonst, där den alltjämt jantelagskuvade svensken förväntas hålla tand för tunga och finna sig i stort sett vad fan som helst, behöver jag näppeligen befara några tröttsamma sittningar vid deras middagsbord eller skåla med hycklare.

Berätta gärna hur ni själva upplever konflikten mellan ert politiska ställningstagande, såframt ni klargjort huruvida ni sällar er till de gränslösa globalisternas fåvitska skara, eller om ni anammat de nationalistiska strömningar som ger uttryck för de europeiska folkens protester, och de kontroverser som eventuellt uppstår vid mötet med släktingar som hyser diametralt motsatta åsikter.

Har ni bittra erfarenheter av familjer som delats i olika läger till följd av den orimliga samhällssituation den nya världsordningen pådyvlat Europa och som dominerar det alternativa nyhetsutbudet, är ni välkomna att dela med er.

Den klassiska kutymen klargör det olämpliga i att föra politiska spörsmål på tal vid en sammankomst och denna ledstjärna skall icke förkastas. Emellertid har vi nu nått en punkt då allt handlar om den statskonst som förs, varför det kan ställa sig nog så komplicerat att lyckas navigera i dessa förrädiska farvatten utan att segla skutan i sank.

Inom denna konversationssalongs vänliga väggar står det dock var och en fritt att yppa vad som tynger sinnet, utan att riskera reprimander och sanktioner - åtminstone från värden sida :)

Eder Andreas.  

 

EMPATINS BETYDELSE FÖR VÅRT VÄLBEFINNANDE

I en tid då alltfler upplever en stegrande frustration och vilsenhet i en föränderlig värld där marken tycks rämna under våra fötter, kan det vara en god idé att påminna oss om de bestående värden livet erbjuder.

Att finnas till hands, att hjälpa, stötta och uppmuntra våra medpassagerare under vår levnads resa, är en essentiell del av vad som gör livet meningsfullt och skänker styrka och välbefinnande för de flesta normalt fungerande varelser, vilka mänskliga svagheter och laster till trots, ändock oftast styrs av viljan att handla rätt och värna om det skyddslösa.

Denna, låt oss för enkelhetens skull kalla den, arvkristna kvalitet, är vad som skiljer oss från de fanatiska vanföreställningar som icke sällan kommer till uttryck inom den våldsförhärligande religion vars primitivt sinnade och anakronistiskt vidskepliga utövare ägnar sig åt ett förvridet slag av rättfärdigat maktutövande som antas berättiga dem att utföra de mest bestialiska illgärningar i enlighet med vad deras trossystem dikterar.

Inom den rabiata och teokratiskt inriktade religion som ges allt större tolkningsutrymme inom media, gör vi klokt att hålla i minnet att de koranförslavade fanatikernas främsta mål och mening med sin jordevandring är att åsamka största möjliga skada för allt levande, medan islamismens diametrala motsats, kristendomen, manar oss att följa i Frälsarens spår och vinnlägga oss om att leva i enlighet med hans kärleksbudskap till mänskligheten, samt visa saktmod och barmhärtighet. 

Mina avslutningsord i denna natt lyder:

Låt er inte förledas av falska förkunnare, utan lär frimodigt känna vår Herre, Jesus Kristus, ty detta är det bästa och mest välmenta råd jag kan förmedla till mina vänner.

Bär så i tanken att man alls icke måste vara stel och tråkig för att man lägger sitt liv i människosonens händer. Det gäller bara att sålla agnarna från vetet, leva och roa sig med lite reson och inte falla för denna världens oräkneliga och själsdödande nöjen. Enligt mitt ödmjuka förmenande kan såväl Svenska Kyrkans orättfärdiga potentater som de självgoda frireligiösa samfundens hysteriker fara åt fanders.

Gör vad rätt och riktigt är och må väl, kära församling!

Eder Andreas ;)

Kommentarer

20.09.2022 14:14

Mia W

Som vanligt imponeras jag av ditt sätt att uttrycka dig. Du är sannerligen en ordmästare och jag får därmed det höga nöjet att lära nya ord. 😘 Pusspåre brorsan. :)

05.11.2021 07:37

PP

Hear hear!

26.09.2020 11:49

Elin

Jag älskar att läsa det du skriver, blir helt hänförd och imponerad. Sådant skarpt intellekt, vitsig humor, kreativitet och kunskap han besitter, oslagbar kombination❤️🎩⚜️
Kram Elin

26.09.2020 12:48

civisacademicus

Varmt tack för dina vackra rader,
käraste vän!
Andreas.

13.08.2020 23:00

Storm

Hahaha, tänk vad man har snubblat i skogen mellan Kärra och Larsered..goa minnen!

15.08.2020 11:20

civisacademicus

Månne ock Stormens mjälla moder bidat i förtvivlan :) Tack, min redlige broder!

08.04.2020 00:45

R.Storm

Att stjäla någons enda liv och dessutom plåga det pågår utan avbrott runt om i världen. Djävulen förstår att han syndar och håller det väl dolt men en ängel synar då och då som gör att vi orkar rulla

08.04.2020 05:12

Civis academicus Andreas

Tack, broder! 😃👍🏻✅

20.03.2020 18:15

Py Eriksson

Politiska ståndpunkter kan generera knepiga situationer, det är min erfarenhet. Särskilt när de avviker. Det tycks dock alltid vara de toleranta som har störst problem med andra åsikter än sina egna.

20.03.2020 18:48

civisacademicus

Tack för din kommentar :)
Uppvisningstoleransen har onekligen sin begränsning.
Andreas.

20.01.2020 05:50

Anette

Stark av henne att berätta sin historia. Skönt att hon kommit ur det. Vet själv att det inte är det lättaste att komma ur.! Men det går
😊

20.01.2020 22:13

civisacademicus

Ja, min vän!
Den drygt sjuttiofemåriga damen har sannerligen haft alla tänkbara odds emot sig, och det största hindret har varit hennes vånda inför att avslöja dessa ständiga övergrepp.

30.12.2019 18:45

katarina broman

F ö är jag inte särskilt brydd över den sk "polariseringen" utan finner den ytterst vilsam

30.12.2019 18:43

katarina broman

Jag räknar mig själv som otroligt lyckligt lottad, då samtliga i min (hyfsat lilla) släkt, till stor del delar mina värderingar. Det uppstår således sällan konflikter.

31.12.2019 00:19

civisacademicus

Det låter verkligen som ett för mången olyckligt drabbad själ avundsvärt scenario, där endräkt och husfrid dominerar atmosfären.
Tack, bästa Katarina :)
Andreas.

28.12.2019 00:59

Lotte Muntzing

Så välreflekterat bäste Andreas!💐

28.12.2019 12:06

civisacademicus

Din välvilja hedrar dig, bästa Lotte!
Huvudsyftet med bloggen är just de reaktioner man hoppas få mottaga och de samtal ett givet ämne eventuellt ger upphov till.
Andreas / civisacademicus 😃👍🏻✅

26.12.2019 23:52

Mike

Varför är det så lätt att älska dig❤️❤️

27.12.2019 02:52

civisacademicus

Käre vän,
din broderliga omtanke värmer!
Välkommen åter :)
Andreas.

25.12.2019 18:20

Sari Ingebrigtsen

Toppen! Ska bli kul att läsa din tankar här 👍

25.12.2019 22:07

civisacademicus

Det låter mycket uppmuntrande :)
Tack, Sari!

25.12.2019 17:13

Anna

Jag välkomnar Din blogg, trots att jag numera är så gott som en areligiös figur. I en tid när Mammondyrkare poserar som goda behövs ett forum som handlar om äkta andlighet. God fortsättning på Julen.

25.12.2019 22:10

civisacademicus

Irreligiositeten har i vart fall inte utövat någon skada på ditt vackra sinnelag.
Tack, Anna :)

25.12.2019 16:33

Grävlis

Trevligt med ett lite annorlunda perspektiv på en så stor händelse som Julen är för många av oss. Köphetsen är i fokus istället för religionen. Tabun kring att faktiskt prata om Jesus är märklig.

25.12.2019 22:12

civisacademicus

Tack, min värderade vän :)
De flesta sansat sinnade torde dela vår mening.